Skip to main content

Olha Vashchenko

Olha Vashchenko

B. Sc. Chemistry
vashchenko [at] nmr [dot] uni-frankfurt [dot] de